WWF-Thailand
WWF-Thailand
สนับสนุนกิจกรรมของ WWF-ประเทศไทย
งานอนุรักษ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้ หากขาดการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คุณสามารถมีส่วนร่วมช่วยโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ ด้วยการสนับสนุนงานอนุรักษ์กับเรา

จะเป็นอย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาบนโลกที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย หรือถูกนำไปใช้และหมดไป โดยไม่มีการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนที่ดีอย่างเพียงพอ

เขาอาจไม่มีน้ำสะอาดเพียงพอไว้เพื่ออุปโภคบริโภค เพราะป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติถูกทำลาย

หรือต้องอาศัยอยู่ในโลกที่สภาพอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของดินฟ้าอากาศ

หรืออาจต้องทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตอื่นผ่านตัวหนังสือหรือเฉพาะภาพในสื่อต่างๆ เพราะสัตว์บางชนิดได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว

WWF-ประเทศไทย มีโครงการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเด็น เช่น

  • โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (ช้าง 400 ตัว ต้องการความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อป่าและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์)
     
  • โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ชุมน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง (คน 140,000 ต้องการน้ำสะอาดเพื่อการดำรงชีพ และการประมงอย่างยั่งยืน)
     
  • โครงการ Earth Hour (สนับสนุนการใช้ชีวิติที่เป็นมิตรต่อโลก และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wwf.or.th/what_we_do/

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ร่วมกับเราได้ เพียงสนับสนุนเรา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ต่อไปได้โดยไม่สะดุด การสนับสนุนของท่านถือเป็นการช่วยดูแลระบบนิเวศ ซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่มนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศัยเช่นกัน

โปรดช่วยสนับสนุนเรา เพื่อโลกใบนี้ที่อยู่ร่วมกัน

ร่วมสนับสนุน