WWF-Thailand
WWF-Thailand
สร้างอาหารด้วยแปลงหญ้า
การทำแปลงหญ้าเป็นหนึ่งในกิจกรรม WildLife Habitat Improvement เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ยังรอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

แม้สถานการณ์ช้างป่าไม่ได้ตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แล้ว แต่สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือ การทำให้ 'ป่า' ซึ่งก็คือ 'บ้าน' ของเขา มีความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอที่ช้างป่าจะไม่ต้องออกมานอกป่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง

การทำแปลงหญ้าเป็นหนึ่งในกิจกรรม WildLife Habitat Improvement โดยเป็นการจัดทำและบำรุงรักษาแหล่งอาหารและน้ำ สำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ WWF-ประเทศไทยทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี หรือ POWER of Kuiburi ที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ ‘บ้าน’ ของช้างป่า ซึ่งถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอที่ช้างป่าจะได้ไม่ต้องออกมานอกป่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง

กิจกรรม WildLife Habitat Improvement เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ถึง 3,000 ไร่ เพื่อแผ่ขยายความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 'บ้าน' ของสัตว์ป่าให้มากขึ้น ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายอีกมาก ที่รอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ร่วมกับเราได้ เพียงสนับสนุนเรา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้โดยไม่สะดุด การสนับสนุนของท่านถือเป็นการช่วยดูแลระบบนิเวศบนโลกใบนี้ ซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่มนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศัยเช่นกัน

ร่วมสนับสนุน