WWF-Thailand
WWF-Thailand
เสริมวิตามินและแร่ธาตุด้วยโป่งดิน
การทำโป่งดินเทียม เป็นหนึ่งในกิจกรรม WildLife Habitat Improvement ที่ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายและการดำรงชีวิตให้กับสัตว์ป่า

จะเป็นอย่างไร หากเยาวชนต้องเติบโตขึ้นมาบนโลกที่สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปหมด คงเหลือไว้แต่ให้ได้รับรู้ผ่านเรื่องราวจากตัวหนังสือและภาพเท่านั้น

การทำโป่งดินเทียม เป็นหนึ่งในกิจกรรม WildLife Habitat Improvement เพื่อช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 'ป่า' ซึ่งถือเป็น 'บ้าน' ของสัตว์ป่า โดยเป็นการจัดทำและบำรุงรักษาแหล่งอาหารและน้ำ สำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ WWF-ประเทศไทยทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี หรือ POWER of Kuiburi ที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น

โป่ง คือ บริเวณหรือพื้นที่ที่สามารถพบแร่ธาตุชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายและการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ช้างป่า เป็นต้น เนื่องจากพืชที่สัตว์กินเข้าไปไม่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุดังกล่าว สัตว์จึงต้องทดแทนโดยการกินดินหรือดื่มน้ำจากโป่งแทน โป่งที่พบโดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ คือ โป่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และโป่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า โป่งเทียม

โป่งเทียมเป็นโป่งที่มีลักษณะเป็นโป่งดิน โดยการขุดดินให้เป็นแอ่ง แล้วนำเกลือสมุทรเทลงผสมกับดินบริเวณที่ขุด เมื่อมีฝนตกหรือความชื้นจากน้ำค้าง เกลือก็จะละลายทำให้ดินเค็มและกลายเป็นอาหารให้กับสัตว์ป่า

กิจกรรม WildLife Habitat Improvement เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ถึง 3,000 ไร่ เพื่อแผ่ขยายความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 'บ้าน' ของสัตว์ป่าให้มากขึ้น ซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายอีกมาก ที่รอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกใบนี้ร่วมกับเราได้ เพียงช่วยสนับสนุนเรา เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้โดยไม่สะดุด การสนับสนุนของท่านถือเป็นการช่วยดูแลระบบนิเวศบนโลกใบนี้ ซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่มนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศัยเช่นกัน

ร่วมสนับสนุน